REGULAMIN KLUBU STRZELECKIEGO „CHOJNICE” LOK
W CHOJNICACH

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter działania

§1

Klub nosi nazwę Klub Strzelecki „Chojnice” Ligi Obrony Kraju w Chojnicach w skrócie: KS „CHOJNICE” LOK Chojnice, zwanym dalej „Klubem Strzeleckim”.

§2

Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Biuro Zarządu Miejskiego Ligi Obrony Kraju w Chojnicach.

§3

Klub Strzelecki nie posiada osobowości prawnej, bezpośrednio podlega pod Zarząd Miejski, dalej Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju. Działa na podstawie Statutu Ligi Obrony Kraju i niniejszego Regulaminu. Klub Strzelecki może tworzyć jednostki regulaminowe – sekcje, działające w jego ramach.

§4

Klub Strzelecki opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji celów statutowych i regulaminowych, może występować do LOK o zatrudnienie pracowników.

§5

Klub Strzelecki może posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

1) Klub Strzelecki może posiadać własne odznaki pamiątkowe i honorowe.
2) Odznaki pamiątkowe i honorowe przyznawane są przez Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

ROZDZIAŁ II
Cele i metody działania Klubu

 §7

Celem Klubu Strzeleckiego jest działalność sportowa, rekreacyjna i popularyzatorska w zakresie strzelectwa i jego historii, polegająca na wszelkich formach aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach oraz stowarzyszanie osób zajmujących się kolekcjonerstwem broni.

§8

Klub Strzelecki Chojnice LOK realizuje swoje cele statutowe poprzez:

współdziałanie z władzami LOK, władzami sportowymi, administracją państwową i samorządową w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania strzelectwa sportowego i rekreacji sportowej;

 1. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie strzelectwa i kolekcjonowania broni używanej w strzelectwie;
 2. stwarzanie członkom Klubu odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie im:
  1. bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa,
  2. opieki trenerskiej,
  3. właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych,
 3. prowadzenie zajęć strzeleckich o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla członków Klubu i innych osób,
 4. organizowanie zawodów oraz innych imprez strzeleckich,
 5. szkolenie i doszkalanie w zakresie strzelectwa członków Klubu oraz innych osób posiadających lub zainteresowanych posiadaniem i używaniem broni,
 6. organizowanie spotkań, pokazów i wymianę doświadczeń pomiędzy czynnymi zawodnikami uprawiającymi sport strzelecki oraz kolekcjonerami broni,
 7. współpracę z innymi związkami, klubami i stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania,
 8. podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów statutowych,
 9. organizowanie imprez integracyjnych dla członków Klubu oraz członków innych związków, klubów i stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze, a także osób uprawiających strzelectwo w formie niezorganizowanej oraz zajmujących się kolekcjonowaniem broni

§9

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych – Klub może prowadzić działalność szkoleniową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki


§10

Członkostwo w Klubie Strzeleckim jest dobrowolne. Nabywa się je na podstawie pisemnej deklaracji z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Klubu (zał. nr 1).
Do podjęcia pozytywnej decyzji przez Zarząd wymagana jest rekomendacja członka klubu oraz dokonanie opłaty wpisowej.

§11

Członkowie Klubu Strzeleckiego dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających.

§12

Członkami zwyczajnymi Klubu Strzeleckiego mogą być osoby fizyczne.
Członkami Klubu Strzeleckiego mogą być osoby nieletnie i pełnoletnie nie pozbawione praw publicznych. Nieletni oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do klubu za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

§13

Członkiem honorowym Klubu Strzeleckiego może być osoba fizyczna lub osoba prawna, zasłużona dla klubu. Godność „Członka Honorowego Klubu Strzeleckiego LOK nadaje Walne Zebranie Członków Klubu Strzeleckiego na wniosek Zarządu Klubu.

§14

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca postanowienia Statutu LOK i niniejszego regulaminu oraz udzielająca pomocy finansowej lub rzeczowej albo innych korzyści służących realizacji celów statutowych LOK i Klubu.

§15

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

 1. wybierać i być wybierani do władz Klubu;
 2. uczestniczyć w walnych zebraniach członków Klubu ;
 3. uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu wtedy, gdy podejmowane są uchwały dotyczące oceny ich postępowania lub działalności;
 4. zgłaszać wnioski i postulaty do władz Klubu i stowarzyszenia LOK oraz odwoływać się od uchwał i decyzji władz Klubu do władz wyższego szczebla;
 5. korzystać z organizacyjnych odznak oraz reprezentować LOK na zawodach strzeleckich i innych imprezach sportowych;
 6. korzystać ze sprzętu i urządzeń LOK na zasadach określonych przez Zarząd Główny, Zarząd Wojewódzki LOK oraz Zarząd Klubu Strzeleckiego.

§16

Członkowie wspierający mają prawo do korzystania z uprawnień wymienionych w § 14 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§17

Członkowie Klubu Strzeleckiego mają obowiązek:

 1. Członkowie zwyczajni:
  1) godnie reprezentować LOK i Klub , brać czynny udział w działalności klubu,
  2) przestrzegać postanowień statutu LOK, regulaminu Klubu i uchwał władz statutowych,
          3) opłacać w terminach przewidzianych w statucie, składkę członkowską i inne świadczenia  obowiązujące w Klubie,
  4) propagować cele i zadania Klubu,
           5) brać czynny udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez Klub.
  Członkowie wspierający:
           1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz LOK;
           2) wywiązywać się z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz klubu.

§18

Członkowie Klubu mogą być wyróżniani na zasadach określonych w odrębnych przepisach uchwalonych przez Prezydium Zarządu Głównego LOK, a nadawanych przez władze LOK poszczególnych jednostek organizacyjnych.

§19

Nieprzestrzeganie postanowień statutu LOK i regulaminu Klubu oraz uchwał i zarządzeń władz LOK, naruszenie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę LOK, stanowi przewinienie członkowskie, za które mogą być zastosowane kary organizacyjne określone w § 31 Statutu.

§20

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji,
 2. skreślenia z listy członków z powodu zalegania przez okres powyżej 6 miesięcy z opłatą składki członkowskiej lub innych świadczeń (pkt 32 Statutu LOK),
 3. pozbawienie członkostwa przez Zarząd Klubu, w przypadku naruszenia regulaminu i zasad statutowych oraz działania na szkodę LOK, pozbawienia praw publicznych            prawomocnym wyrokiem sądu,
 4. śmierć członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu

§21

Władzami Klubu Strzeleckiego są:

 1. Walne Zebranie Członków Klubu;
 2. Zarząd Klubu ;
 3. Komisja Rewizyjna Klubu.

§22

 1. Walne Zebranie Członków Klubu Strzeleckiego może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Strzeleckiego odbywa się raz na 5 lat.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Strzeleckiego może być zwołane w razie potrzeby, na podstawie Uchwały Zarządu Klubu, Zarządu wyższego szczebla, na wniosek co      najmniej połowy członków Klubu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu.
 4. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy liczby członków + 1 – w pierwszym terminie, natomiast w z góry określonym drugim terminie bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

§23

Walne Zebranie Członków Klubu Strzeleckiego:

 1. ocenia działalność oraz pracę Zarządu,
 2. udziela absolutorium lub odmawia udzielenia absolutorium władzom Klubu,
 3. dokonuje wyboru władz Klubu,
 4. uchwala program działania na okres kadencji władz Klubu,
 5. nadaje tytuł honorowy członkom Klubu,
 6. dokonuje wyboru delegatów na Zjazd Miejski Delegatów LOK.

§24

 1. Zarząd Klubu składa się z trzech (3) członków wybieranych na okres 5 lat w głosowaniu tajnym, przy czym prezes klubu jest wybierany w głosowaniu bezpośrednim.
 2. Zarząd Klubu wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego grona: wiceprezesa, skarbnika.
 3. Zarząd Klubu zbiera się w zależności od potrzeb, nie mniej jednak niż raz na kwartał.
 4. Uchwały Zarządu Klubu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy      członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. Przy równej liczbie głosów decyduje głos prezesa.
 5. Pracami Zarządu Klubu kieruje prezes, a w czasie jego nieobecności wiceprezes lub upoważniony uchwałą członek
 6. Nie uczestniczenie bez usprawiedliwienia w trzech kolejnych zebraniach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, oznacza rezygnację z pracy we władzach Klubu.

§25

Do zakresu działania Zarządu Klubu Strzeleckiego należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,
 2. popularyzowanie celów i zadań Klubu wśród społeczeństwa,
 3. planowanie przedsięwzięć wynikających z programu działania,
 4. opracowywanie rocznych planów finansowych oraz zapewnienie możliwości ich realizacji,
 5. prowadzenie szkolenia dla członków Klubu oraz zleconych zadań szkoleniowych,
 6. przydzielanie indywidualnych zadań członkom Klubu, wynikających z programu działania,
 7. gospodarowanie wydzielonym majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami w granicach określonych planem finansowym,
 8. wykonywanie zadań zleconych przez władze samorządowe, stowarzyszone związki sportowe oraz nadrzędne władze LOK,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach:
  a) przyjmowania nowych członków – nowo przyjmowani członkowie wymagają rekomendacji członków Klubu,
        b) wyróżniania i karania członków zgodnie z statutem LOK,
        c) zwoływania Walnego Zebrania Członków Klubu,
        d) ustalania wysokości wpisowego i rocznej składki,
        e) zwolnienia (w uzasadnionych przypadkach), z opłaty składki w zamian za  odpracowanie tej kwoty w niezbędnych pracach na rzecz Klubu,
         f) innych, zgodnych z statutem i niniejszym regulaminem, a nie zastrzeżonych dla władz wyższego szczebla.

§26

 1. Komisja Rewizyjna Klubu wybierana jest na okres 5 lat, składa się z trzech (3) osób. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza,
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego jej członek może uczestniczyć w zebraniach Zarządu Klubu.

§27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Klubu co najmniej raz w roku stosownie do swoich uprawnień,
 2. ocena finansowych projektów planów rocznych oraz weryfikacja rocznych sprawozdań,
 3. zwołanie walnego zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Klubu, w terminie i trybie ustalonym w statucie LOK,
 4. kontrola opłacania składek członkowskich oraz zasadność zwolnień i gospodarowania funduszami pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, dotacji oraz dofinansowania zadań zleconych,
 5. uchwalenie własnego regulaminu i planu działania,
 6. składanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdania z własnej działalności oraz wniosków w sprawie absolutorium ustępującemu zarządowi.

ROZDZIAŁ V
Sekcje strzeleckie Klubu

§28

W Klubie Strzeleckim mogą działać sekcje strzeleckie, które powołuje Zarząd w zależności od zainteresowania członków Klubu i planowanych zadań, wynikających z realizacji celów LOK.

§29

 1. Sekcje strzeleckie powołuje Zarząd Klubu organizując zebrania założycielskie sekcji zgodnie z statutem LOK i niniejszym regulaminem.
 2. Sekcje zrzeszają członków LOK zainteresowanych uprawianiem sportu strzeleckiego według dziedziny lub grupy wiekowej.
 3. Sekcje strzeleckie prowadzą zajęcia (treningi, zawody), wg ustalonego harmonogramu na strzelnicy sportowej oraz strzelnicach z którymi zawarto stosowne umowy o ich użyczeniu     bądź wydzierżawieniu lub umowy o wzajemnej współpracy. Strzelania odbywają się z broni pneumatycznej i kulowej.
 4. O rozwiązaniu sekcji lub powołaniu nowej sekcji, decyduje Zarząd Klubu.

§30

Władzami Sekcji strzeleckiej są:

 1. Walne Zebranie Członków Sekcji
 2. Zarząd Sekcji

§31

Walne Zebranie Członków Sekcji:

 1. wybiera Zarząd Sekcji,
 2. ustala plany działalności Sekcji,
 3. uchwala wnioski i postulaty pod adresem Zarządu lub Kierownika Klubu oraz przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Klubu,
 4. Walne Zebranie Członków Sekcji zwołuje Zarząd Sekcji według potrzeb, nie mniej jednak niż raz na rok.

§32

 1. Zarząd Sekcji składa się z Kierownika Sekcji oraz 2 członków.
 2. Zarząd Sekcji wybierany jest na okres 5 lat przez Walne Zebranie Członków Sekcji w głosowaniu tajnym, o ile zebranie sekcji nie postanowi inaczej.
                                                                 

ROZDZIAŁ VI
Majątek Klubu Strzeleckiego

§33

 1. Majątek Klubu to majątek Stowarzyszenia – Liga Obrony Kraju, stanowią go nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek nieruchomy LOK jest niepodzielny.
 3. Majątek ruchomy zdobyty staraniem członków Klubu, nie pochodzący z dotacji przyznanych przez władze LOK, jest użytkowany tylko przez Klub. Przekazanie tego majątku innym jednostkom LOK może się odbyć na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu Strzeleckiego. W przypadku rozwiązania (likwidacji) Klubu, majątek ten pozostaje własnością LOK.
 4. Składniki majątku trwałego, powierzone przez inne osoby lub podmioty Klubowi pozostają własnością tych osób lub podmiotów.
 5. Majątek ruchomy i nieruchomy będący własnością Klubu może być wykorzystany wyłącznie do działalności LOK.
 6. Klub Strzelecki korzysta z majątku LOK zgodnie ze statutem i obowiązującymi przepisami oraz uchwałami Zarządów władz statutowych.

§34

1. Dochody Klubu Strzeleckiego stanowią:

 1. wpłaty ze składek członkowskich i wspierających,
 2. środki finansowe na publiczne zadania zlecone,
 3. darowizny,
 4. wpływy ze startowego,
 5. wpływy z działalności szkoleniowej, statutowo uzasadnionej do realizacji celów realizowanych przez Klub Strzelecki.

2. O przeznaczeniu i wykorzystaniu dochodów Klubu decyduje Zarząd, zgodnie z przepisami obowiązującymi w LOK, a przede wszystkim na:

 1. amunicję i tarcze do celów szkoleniowych,
 2. utrzymanie działalności klubu (niezbędne opłaty zapewniające funkcjonowanie klubu),
 3. konserwację urządzeń, broni i sprzętu strzeleckiego,
 4. koszty organizacji zawodów i szkolenia członków Klubu Strzeleckiego.

§35

Do reprezentowania Klubu Strzeleckiego w sprawach finansowych upoważnieni są: jednoosobowo prezes lub dwuosobowo wiceprezes i skarbnik Zarządu.
Zarząd może upoważnić dodatkowo Członka Klubu do składania podpisów w imieniu Zarządu.

ROZDZIAŁ VII
 Zmiana regulaminu i rozwiązanie Klubu.

§36

Zmiany Regulaminu Klubu Strzeleckiego może dokonać Walne Zebranie Członków Klubu w drodze uchwały podjętej na Walnym Zebraniu Członków Klubu.

§37

Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez:

 1. Walne Zebranie Członków Klubu Strzeleckiego kwalifikowaną większością 2/3 głosów,
 2. Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju,
 3. Pomorski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§38

Wszelkie przepisy regulujące sprawy wewnętrzne Klubu Strzeleckiego, o ile nie należą do innych władz, ustala Zarząd Klubu.

Regulamin uchwalono na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu Strzeleckiego Chojnice LOK w chojnicach w dniu 07 styczeń 2016 r.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Miejski Ligi Obrony Kraju w Chojnicach Uchwałą Nr 1 z dnia 12 styczeń 2016 oraz Pomorski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Gdańsku

Regulamin do pobrania w formie dokumentu PDF. Regulamin klubu strzeleckiego