Krótka historia

Na terenie Chojnic działało od wielu lat wiele kół strzeleckich przy szkołach i zakładach pracy. Kierował nimi wieloletni instruktor nauczyciel pan Jan Zielenkiewicz oraz kierownik LOK Chojnice Alfons Gnaciński. Ich zamiłowanie oraz chęć kształcenia młodych ludzi w kierunku strzelectwa i sportów obronnych przejął mjr Jarosław Frączek. Ponieważ Chojnice posiadały w swoich szeregach wspaniałych strzelców szczególnie wśród młodzieży stało się rzeczą oczywistą, że należy stworzyć klub strzelecki, który będzie zarejestrowany w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Założeniem takiego klubu podjął się J. Frączek, który w dniu 17.12.2015 r. zorganizował pierwsze spotkanie osób zainteresowanych stworzeniem takiego klubu. W trakcie spotkania wybrano komitet założycielski, który został upoważniony do dokonania czynności formalnoprawnych związanych z rejestracją klubu. Jednocześnie w trakcie zebrania powołano do życia Zarząd Klubu w skład, którego weszli prezes Jarosław Frączek, wiceprezes  Karol Karnowski oraz skarbnik Mariusz Flohr. Powołano również komisję rewizyjną, a na jej członków wybrano : przewodniczący Alfons Gnaciński, sekretarz Karol Sydoryk oraz członek Henryk Merchel.

Klub strzelecki:

Celem Klubu Strzeleckiego jest działalność sportowa, rekreacyjna i popularyzatorska w zakresie strzelectwa i jego historii, polegająca na wszelkich formach aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach oraz stowarzyszanie osób zajmujących się kolekcjonerstwem broni.
Klub Strzelecki Chojnice LOK realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1) współdziałanie z władzami LOK, władzami sportowymi, administracją     państwową i  samorządową w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania  strzelectwa sportowego i rekreacji sportowej,

2) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie strzelectwa i kolekcjonowania broni używanej w strzelectwie,

3) stwarzanie członkom Klubu odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie im:

    a) bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa,
    b) opieki trenerskiej,
    c) właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych,

4) prowadzenie zajęć strzeleckich o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla członków Klubu i innych osób,

5) organizowanie zawodów oraz innych imprez strzeleckich,

6) szkolenie i doszkalanie w zakresie strzelectwa członków Klubu oraz innych osób posiadających lub zainteresowanych posiadaniem i używaniem broni,

7) organizowanie spotkań, pokazów i wymianę doświadczeń pomiędzy czynnymi zawodnikami uprawiającymi sport strzelecki oraz kolekcjonerami broni,

8) współpracę z innymi związkami, klubami i stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania,

9) podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów statutowych,

10) organizowanie imprez integracyjnych dla członków Klubu oraz członków innych związków, klubów i stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze, a także osób uprawiających strzelectwo w formie niezorganizowanej oraz zajmujących się kolekcjonowaniem broni.